Iesniedzot šo pieteikumu Amway, jūs piekrītat Mājaslapas lietošanas noteikumiem. Jūs arī atzīstat, ka piekrītat un apņematies ievērot Amway pakalpojumu sniegšanas noteikumus un citus līguma dokumentus, kas ir to neatņemama sastāvdaļa. Jūsu personas datus apkopos un apstrādās Amway GmbH, Benzstrasse 11b-c, D-82178 Puchheim saskaņā ar privātuma politiku, kas cita starpā izskaidro jūsu tiesības uz datu aizsardzību un kā tās izmantot.