Laipni lūdzam oficiālajā Amway Polska Sp. z.o.o. tīmekļa vietnē!

 Amway – Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

Piekļuvei tīmekļa vietnei www.amway-latvia.com (turpmāk tekstā – „Amway tīmekļa vietne”) un tās izmantošanai, kā arī ar Amway tīmekļa vietnes starpniecību pieejamajai informācijai, materiāliem, produktiem un pakalpojumiem ir piemērojami šie lietošanas noteikumi („Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi”).

Turklāt Amway patstāvīgajiem komersantiem (ABO), Dalībniekiem un Privileģētajiem dalībniekiem ir piemērojami Amway Kārtības noteikumi un Amway pamatnoteikumi, un jebkādiem preču vai pakalpojumu noteikumiem ir piemērojami „Amway Pirkumu noteikumi un nosacījumi”.

Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi var tikt laiku pa laikam precizēti. Precizētās versijas tiks izvietotas Amway Tīmekļa vietnē un stājas spēkā nekavējoties. Izmantojot Amway Tīmekļa vietni, Jums vajadzētu regulāri pārbaudīt, vai Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi nav precizēti vai grozīti.

Amway Tīmekļa vietnē sniegta informācija par Amway, Amway komercdarbības iespējām un Amway produktiem un pakalpojumiem, un tā ir domāta lietošanai vienīgi no Latvijas un Latvijas teritorijā, un tai ir piemērojama Latvijas likumdošana. Amway atsakās no jebkādiem pienākumiem un atbildības par Amway Tīmekļa vietnes izmantošanu no citām valstīm.

Uzspiediet uz turpmāk norādītajām saitēm, lai uzreiz nokļūtu atbilstošajā sadaļā:

1. Ar paroli aizsargātās Amway Tīmekļa vietnes daļas

2. Amway Privātuma apliecinājums un pamatnoteikumi

3. Autortiesības un Amway Tīmekļa vietnes materiālu izmantošana 

4. Saites uz citām tīmekļa vietnēm 

5. Saites no citām tīmekļa vietnēm uz Amway Tīmekļa vietni

6. Atbildības ierobežojums, Garantiju atruna un Atlīdzinājums

7. Piekļuves Amway Tīmekļa vietnei bloķēšana vai ierobežošana Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu pārkāpumu rezultātā

8. Šķirtības klauzula

9. Likumdošanas, jurisdikcijas un tiesas apgabala izvēle

1. Ar paroli aizsargātās Amway Tīmekļa vietnes daļas

Ar paroli aizsargātās Amway tīmekļa vietnes daļas ir domātas vienīgi Amway patstāvīgajiem komersantiem un viņu klientiem un Privileģētajiem dalībniekiem/Dalībniekiem Latvijā. Ja Jūs jau nepazīstat kādu Amway patstāvīgo komersantu un vēlaties sazināties ar kādu, lūdzam izmantot Kontaktu veidlapu, kura pieejama www.amway-latvia.com.

Lūdzam ņemt vērā: Paroles nevajadzētu izpaust trešajām personām, un tās ir jāpasargā no neatļautas piekļuves. Ja Jūs uzzināt par jebkādu neatļautu Jūsu paroles izmantošanu, Jums vajadzētu nekavējoties informēt Amway. Amway atsakās no jebkādiem pienākumiem un atbildības par zaudējumiem, kuri radušies neatbilstošas paroļu izmantošanas rezultātā. 

2. Amway Privātuma apliecinājums un pamatnoteikumi

Visi, lietojot Amway Tīmekļa vietni, Amway sniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Tīmekļa vietnes privātuma apliecinājumu. Ja Jūs reģistrējaties vai piesakāties kā Amway patstāvīgais komersants, Dalībnieks vai Privileģētais dalībnieks, papildus ir piemērojami Amway patstāvīgo komersantu un Dalībnieku privātuma pamatnoteikumi. Ja Jūs reģistrējaties vai piesakāties kā Klients, papildus ir piemērojami Klientu privātuma pamatnoteikumi.

Visai informācijai, kura Amway Tīmekļa vietnes izmantošanas laikā tiek sniegta Amway, ir jābūt pareizai, pilnīgai un jaunākajai. Ja mums ir iemesls uzskatīt, ka tikusi sniegta nepareiza, nepilnīga vai novecojusi informācija, piekļuve Amway Tīmekļa vietnei var tikt ierobežota vai bloķēta.

3. Autortiesības un Amway Tīmekļa vietnes materiālu izmantošana 

Amway Tīmekļa vietni un Amway Tīmekļa vietnē pieejamos materiālus aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, tai skaitā autortiesības, tirdzniecības nosaukumi un preču zīmes, ieskaitot nosaukumu „Amway” un Amway logotipu, un tie pieder Amway vai Amway tos izmanto saskaņā ar šādu tiesību īpašnieka licenci vai atļauju. Ar šādām intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātie materiāli ietver Amway Tīmekļa vietnē pieejamos dizainparaugus, metus, izskatu, grafiskās zīmes, fotogrāfijas, attēlus, rakstus, stāstus un citus materiālus (kopā saukti – „Tīmekļa vietnes materiāli”). 

Tīmekļa vietnes materiālus var pavairot, izplatīt, publicēt vai citādi publiskot vienīgi, pamatojoties uz iepriekšēju rakstisku Amway piekrišanu. Kā izņēmumu šim noteikumam Amway piešķir Amway patstāvīgajiem komersantiem un Privileģētajiem dalībniekiem ierobežotu, neekskluzīvu atsaucami licenci lietot Tīmekļa vietne materiālus vienīgi nolūkā izmantot savā Amway patstāvīgā komersanta vai Privileģētā dalībnieka komercdarbībā, lejupielādējot, uzglabājot, drukājot, kopējot, izplatot un izstādot Tīmekļa vietnes materiālus, ar nosacījumu, ka Materiāli ir negrozīti un informācijas avots ir minēts gadījumā, ja jebkādi Tīmekļa vietnes materiāli tiek izpausti trešajām personām. Ja Jums rodas kādi papildu jautājumi par Tīmekļa vietnes materiālu izmantošanu, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot Kontaktu veidlapu.

Tiesības izmantot ar paroli aizsargātās Amway Tīmekļa vietnes daļas kā Amway patstāvīgajam komersantam vai Privileģētajam dalībniekam izbeidzas līdz ar Amway patstāvīgā komersanta/Privileģētā dalībnieka līguma izbeigšanu, bez jebkādu turpmāku Amway darbību nepieciešamības. Pārtraukšanas gadījumā Amway patstāvīgajam komersantam vai Privileģētajam dalībniekam ir jāizdzēš vai jāiznīcina visi saglabātie, izdrukātie vai kopētie materiāli, ja vien tie nav jāsaglabā, ievērojot likumdošanas prasības.

4. Saites uz citām tīmekļa vietnēm 

Mēs varam savienot ar citām tīmekļa vietnēm, kuras neatrodas mūsu kontrolē. Mēs neesam atbildīgi par informāciju vai materiāliem, kuri ir pieejami šādās trešo personu tīmekļa vietnēs. Mēs rosinām Jūs izlasīt visu trešo personu tīmekļa vietņu lietošanas noteikumus un privātuma apliecinājumus pirms šādu tīmekļa vietņu lietošanas vai arī jebkādu personas datu vai jebkuras citas informācijas sniegšanas šādās tīmekļa vietnēs vai ar to starpniecību. 

5. Saites no citām tīmekļa vietnēm uz Amway Tīmekļa vietni

Saišu no trešo personu tīmekļa vietnēm uz www.amway-latvia.com pievienošanai nepieciešama iepriekšējā Amway piekrišana. Ja Jūs gribētu savienoties no citām tīmekļa vietnēm, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot Kontaktu veidlapu.

6. Atbildības ierobežojums, Garantiju atruna un Atlīdzinājums

Ciktāl to pieļauj piemērojamā likumdošana, nedz Amway, nedz tā saistītās personas nav atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai citiem zaudējumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kaitējumu īpašumam, lietošanas zudumu, komercdarbības zudumu, saimnieciskiem zaudējumiem, datu zudumiem vai negūto peļņu, kas izriet no vai saistībā ar jebkādu Amway Tīmekļa vietnes vai tās satura lietošanu vai piekļuvi no Jūsu puses vai Jūsu nespēju izmantot vai piekļūt.

Amway pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka šajā Tīmekļa vietnē sniegtā informācija un materiāli ir pareizi. Taču Amway nevar garantēt visas informācijas un materiālu precizitāti un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādas šajā Tīmekļa vietnē esošas informācijas un materiālu pareizību, pilnību vai autentiskumu. Mēs negarantējam, ka šīs Tīmekļa vietnes darbība būs nepārtraukta un bez kļūmēm vai ka šī Tīmekļa vietne ir brīva no vīrusiem vai citiem komponentiem, kas var kaitēt iekārtām vai programmatūrai. Amway negarantē, ka Amway Tīmekļa vietne būs savietojama ar iekārtām un programmatūru, kuru Jūs, iespējams, lietojat, un negarantē, ka Amway Tīmekļa vietne būs pieejama visu laiku vai jebkurā konkrētā brīdī.

Jūs piekrītat atlīdzināt, novērst un pasargāt Amway un tā saistītās personas no jebkādas atbildības vai zaudējumiem, kuri saistīti ar šo Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu pārkāpumu no Jūsu puses vai Jūsu šīs Tīmekļa vietnes lietošanu.

7. Piekļuves Amway Tīmekļa vietnei bloķēšana vai ierobežošana Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu pārkāpumu rezultātā

Šo Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā, jo īpaši gadījumā, ja Amway Tīmekļa vietne vai atsevišķi Amway Tīmekļa vietnes elementi tiek izmantot citādiem nolūkiem nekā paredzēts, piekļuve Amway Tīmekļa vietnei var tikt ierobežota vai bloķēta.

Amway visumā patur tiesības daļēji vai pilnībā izmainīt, bloķēt vai pārtraukt Amway Tīmekļa vietnes darbību vai tās saturu jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ.

8. Šķirtības klauzula

Ja kāds no šo Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu punktiem ir spēkā neesošs vai tiesa to atzīst par spēkā nesošu, tas neietekmēs pārējo noteikumu spēkā esamību.

9. Likumdošanas, jurisdikcijas un tiesas apgabala izvēle

Amway Tīmekļa vietnes lietošanai un šiem Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem ir piemērojama Latvijas likumdošana. Ja vien likumdošanā nav noteikts citādi, Latvijas tiesām ir izņēmuma jurisdikcija un tiesas apgabals saistībā ar jebkuriem strīdiem, kuri izriet no vai ir saistīti ar Amway Timekļa vietnes lietošanu vai šiem Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem.